atipikus.hu

Szerző: dr. Holló Sándor

A munkaszerződés megkötésére, a tartalmi és a formai követelményekre vonatkozó előírásokat a 2012. évi I. törvényben a Munka törvénykönyvében találjuk. 

Formai követelmény

 A munkaszerződés a munkaviszony alapvető dokumentuma.  A munkaszerződést mindig írásba kell foglalni.  Ez egy fontos érvényességi kellék.  Meg kell azonban jegyezni, hogy az irásbeliség elmaradás miatti érvénytelenségre  csak a munkavállaló és ő is csak a munkába lépést követő harminc napon belül hivatkozhat.  A munkaszerződés a későbbiekben, írásban módosítható.

A szerződés tartalma

A munkaszerződés határozza meg a  betöltött munkakört és az alapbért.   Ezek a minimálisan kötelező elemek.  A szerződés ezen túlmenően rendelkezhet még a munkaviszony kezdetéről is, annak időtartamáról, illetve, munkavégzés helyéről, arról, hogy teljes idejű, vagy rész-foglalkoztatás létrehozására irányul,  és (maximálisan három hónap) próbaidőt köthetnek ki a felek.

 

Fontos tudni, hogy amennyiben a munkaszerződés ezekről a kérdésekről nem rendelkezik, a munkaviszony

  • A munkaszerződést követő napon,
  • teljes munkaidőre,
  • határozatlan időtartamra jön létre.

A munkavégzés helye az a hely ahol  munkavállaló a munkáját szokásosan végzi. 

Előfordulhat, hogy a szerződés megkötése és hatálybalépése között rövidebb-hosszabb idő telik el.  Már ez az időszak is jelent némi kötelezettséget.  A felek ebben az  időszakban már nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a munkaviszony létrejöttét meghiúsítaná.  További szabály, hogy ez alatt az időtartam alatt a munkaszerződéstől bármelyik fél elállhat, ha a munkaszerződés megkötését követően körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna.  Ezeknek a szabályoknak a hétköznapi életben nincs túlságosan nagy jelentősége, mivel a munkaszerződésben szinte mindig kikötnek 1-3 hónap próbaidőt, amin belül bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt.

Tájékoztatási kötelezettség

Érdemes a munkaszerződést röviden, áttekinthetően megfogalmazni, úgy, hogy abban csak a munkaviszonyra vonatkozó leglényegesebb feltételek kerüljenek meghatározásra.    A munkakörhöz tartozó feladatokat célszerű a munkaköri leírásban meghatározni.  Vannak további információk amiket nem célszerű a munkaszerződésben szerepeltetni.  Ilyen információ a törvény által megkövetelt tájékoztatási kötelezettség, mely értelmében a munkáltató a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül köteles a a munkavállalót tájékoztatni:

a) a napi munkaidőről,
b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
c) a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
d) a munkakörbe tartozó feladatokról,e) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

A törvény meghatározza azokat az esteket, amikor a  munkáltatót nem terheli a tájékoztatási kötelezettség:

a) a munkaviszony tartama az egy hónapot, vagy
b) a munkaidő a heti nyolc órát nem haladja meg.

A tájékoztatási kötelezettség a tizenöt napot meghaladó külföldön történő munkavégzés esetén a következővel egészül ki: 

a) a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról,
b) a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról,
c) a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, továbbá
d) a hazatérésre irányadó szabályokról.Ezt a kiegészítő tájékoztatást írásban, legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző hét nappal  meg kell adni.

Összefoglalás

A jó munkaszerződés nem jogászok számára készül.  Fontos, hogy világos szerkezete legyen és tükrözze a felek akaratát.  Felesleges olyan információkkal terjedelmessé tenni amik más dokumentumokban (munkaköri leírás, tájékoztatás) amúgy is megtalálható.  

Munkavállalóként csak olyan szerződést írjunk alá, amit figyelmesen elolvastunk, megértettünk, és tartalmával egyet értünk.  Ezzel sok bosszúságtól óvhatjuk meg magunkat.